राजनीति

स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी आदेश अभिमुखीकरण कार्यक्रम 

इलाम : इलाम नगरपालिकाअन्तर्गत स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ लाई वडा वडामा अभिमुखीकरण तथा वडा कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम हालै सम्पन्न भएको छ ।

 

इलाम नगरपालिका वार्ड नं. १ साँखेजुङ्ग, इलाम नगरपालिका वार्ड नं. २ सुम्बेक, इलाम नगरपालिका वार्ड नं. ३ पुवामझुवा, इलाम नगरपालिका वार्ड नं. ४ र ५ बरबोटे, इलाम नगरपालिका वार्ड नं. १० गोदक, इलाम नगरपालिका वार्ड नं. ११ सोयाक, इलाम नगरपालिका वार्ड नं. १२ साङरुम्वामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको इलाम नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रकुमार खाम्याहाङ्गले बताउनु भएको छ ।

 

स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी वडागत अभिमुखीकरण तथा वार्ड कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा राजनैतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरू, साविक वडा नागरिक मञ्चका प्रतिनिधिहरू, नागरिक सचेतना केन्द्रका प्रतिनिधिहरू, स्थानीय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, स्थानीय विद्यालयका प्र.अ. तथा शिक्षकहरू, वडामा रहेका सरकारी निकायका प्रतिनिधि र स्थानीय व्यापारी व्यवसायीहरू समेतको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी आदेश २०७३ मा उल्लिखित वडाको काम, कर्तव्य र अधिकार लगायत वडाबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधाहरु, नक्सापास मापदण्ड र फोहरमैला व्यवस्थापन जस्ता विषयवस्तु समेतमा अभिमुखीकरण गर्ने कार्य भएको प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार शाहले बताउनु भएको छ ।
स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ को अनुसूची १, बुँदा ३ सँग सम्बन्धित नगरपालिकाको वडाको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत नाता प्रमाणित, नागरिकताको सिफारिस र नागरिकताको प्रतिलिपि लिनका सिफारिस, बहाल करको लेखाजोखा सिफारिस, केठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, मोही लगत कटृा सिफारिस, घर जग्गा करको लेखाजोखा सिफारिस, जन्ममिति प्रमाणित, व्यापार व्यवसाय बन्द भएको वा संचालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हुँदै नभएको सिफारिस, मिलापत्र कागज गराउने निवेदन दर्ता सिफारिस, विवाह प्रमाणित, अविवाहित प्रमाणित, निशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस, अधिकार क्षेत्रका विषयमा अंग्रेजी भाषामा सिफारिस तथा प्रमाणित, घर पाताल प्रमाणित, व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित, पूर्जामा घरकायम गर्ने सिफारिस, फरक फरक नाम, थर, जन्ममिति सिफारिस र प्रमाणित, दुबै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिस, नाम, थर, जन्ममिति संशोधनको सिफारिस, जग्गा धनीपूर्जा हराएको सिफारिस, कागज र मन्जुरीनामा प्रमाणित, कित्ताकाट सिफारिस, संरक्षक प्रमाणित तथा संस्थागत र व्यक्तिगत संरक्षक सिफारिस, जीवितसँगको नाता प्रमाणित, हकवाला वा हकदार प्रमाणित, नामसारी सिफारिस, जग्गाको हकसम्बन्धी सिफारिस (सार्वजनिक ऐलानी तथा पर्र्ती जग्गा बाहेक), मृतकसँगको नाता प्रमाणित, सरजमिन सिफारिस, उद्योग ठाउँसारी सिफारिस, जीवित रहेको सिफारिस, पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने सिफारिस, जग्गा मूल्याङ्कन सिफारिस, विद्यालयको कक्षा वृद्धि सिफारिस, पालनपोषण सिफारिस, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सिफारिस, आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्नता प्रमाणित, आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित, विद्यालय ठाउँसारी सिफारिस, धारा तथा विद्युत जडान सिफारिस, प्रचलित कानुन अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमको अन्य सिफारिस वा प्रमाणित, नगरपालिकाले तोकि दिएका अन्य कार्य पर्ने जनाइएको छ ।